ตรวจสอบสิทธิ ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือนักเรียน 2000

สำหรับมาตรการการจ่ายเงินเยียวย านักเรียน 2000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) โอนช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์ CV-19 ของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษา และสายอาชีพ ของรัฐและเอกชน


ทั้งนี้ สถานศึกษาบางแห่งอาจไม่สามารถแจกจ่ายเงินได้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 / โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล / การย้ายสถานศึกษาของนักเรียน


ทำให้มีคำถามจากผู้ปกครองและนักเรียนเกิดขึ้นว่า กรณีที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย านักเรียน 2000 บาท จะต้องทำอย่างไร ปรึกษาใคร หรือโทรฯไปสอบถามได้ที่ไหนบ้างนั้น


ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ในแต่ละสังกัด สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตามนี้


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : https://student.edudev.in.th


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) : https://www.vec.go.th


– สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) : https://opec.go.th


– สังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน


หากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อโรงเรียน หรือสายด่วน 1579 และ 1693 กระทรวงศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ใครยังไม่ได้เงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.